ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಧನೆಗಳು -2012

Tuesday, April 2nd, 2013

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  1985 ರಲ್ಲಿ 1.75 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2012ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೇರಿದೆ.  ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1000 ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ.  ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಇಳಿಮುಖ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.  2012ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5502 […]

Read More..

Achievements of Bangalore Traffic Police – 2012

Tuesday, April 2nd, 2013

Bangalore city is one of the fastest growing cities of India.  The vehicular population is increasing with the equal pace of increase in population.  The vehicular population increased from 1.75 lakhs in 1985 to 42 lakhs in 2012.  On an average 1000 vehicles are being added on each single day.  The road accidents have depicted […]

Read More..

Comparison Statement on Total Accidents

Tuesday, April 2nd, 2013

COMPARISON STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF TOTAL ACCIDENTS,  KILLED  & INJURED FROM THE YEAR 1993 TO 2012 (Upto 31/12/2012) IN BANGALORE CITY Sl. No. Year Total Accidents Killed Injured 1 1993 7648 608  5095 2 1994 8198 587  6616 3 1995 8677 678 6966 4 1996 8474 715 6566 5 1997 8722 704 6637 6 […]

Read More..

Related Websites

  • Bharatiya Janata Party
  • BJP Karnataka
  • Sri L.K. Advani
  • Sri Narendra Modi
  • Sri Ananth Kumar
  • Sri D.V. Sadananda Gowda
  • Sri Jagadish Shettar

Subscribe Newsletter

Share your Opinion

Please Send your valuable opinions, ideas or any queries. We welcome your Suggestions

Click Here to Submit